Статут УСП

Перегляди: 2280

СТАТУТ
Української Спілки психотерапевтів
м.Львів 1996 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Українська Спілка психотерапевтів (надалі Спілка) є всеукраїнською громадською організацією‚ яка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України‚ чинного законодавства і цього Статуту.
1.2. Спілка здійснює свою діяльність на території України‚ набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації в Міністерстві юстиції України. 
1.3. Спілка має власне майно‚ самостійний баланс‚ рахунки в банківських установах‚ круглу печатку зі своїм найменуванням‚ кутові штампи‚ фірмові бланки‚ символіку та інші атрибути‚ зразки яких затверджуються загальними зборами Спілки і реєструються у встановленому порядку‚ має право укладати угоди‚ розпоряджатися належним йому майном‚ виступати стороною в суді та арбітражному суді.
1.4. Спілка здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи.
1.5. Спілка не відповідає по зобов`язанням держави‚ держава не відповідає по зобов`язанням Спілки. 
1.6. Повна назва - Українська Спілка психотерапевтів. 
1.7. Юридична адреса - м.Львів‚ вул.Кульпарківська‚ 95.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Основна мета діяльності Спілки полягає в об`єднанні зусиль членів Спілки у сприянні розвитку психотерапії в Україні та захист іх спільних інтересів.
2.2. Завданнями Спілки є: - залучення коштів іноземних та вітчизняних спонсорів для підтримки ініціатив у галузі психотерапії; - встановлення міжнародних зв`язків з аналогічними зарубіжними організаціями; - проведення освітянської та доброчинної діяльності в межах Статутних завдань. 
2.3. Для виконання поставленої мети та завдань у встановленому порядку Спілка:

3. ЧЛЕНИ СПІЛКИ‚ ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ.

3.1. Членство Спілки може бути індивідуальне та колективне. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України‚ які виявили бажання брати участь у діяльності Спілки і які сприяють реалізації її статутних завдань. Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств‚ установ і організацій. 
3.2. Для вступу до кола членів індивідуальні члени подають особисті заяви Загальним Зборам Спілки‚ колективні члени подають рішення трудового колективу.
3.3. Членство Спілки припиняється:

3.4. Для вибуття зі складу членів Спілки‚ член повинен подати письмову заяву або рішення трудового колективу до Загальних Зборів Спілки. 
3.5. Вибуття зі складу членів не звільняє від раніше прийнятих взаємних зобов`язань‚ які не завершилися на момент вибуття. 
3.6. Член вважається таким‚ що вибув‚ лише після прийняття відповідного рішення Загальними Зборами. 
3.7. Члени Спілки мають право:

3.8. Члени Спілки зобов`язані:

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ.

4.1. Вищим керівним органом Спілки є Загальні Збори. Обов`язковою на засіданні Загальних Зборів є присутність одного представника від 10 членів філії‚ але не менш одного представника від філії. 
4.2. Загальні Збори скликаються Секретаріатом не рідше одного разу на рік‚ або у будь-який час‚ на вимогу 1/3 членів Спілки.
4.3. Загальні Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Спілки. До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься:

4.4. Всі рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних Зборах‚ при кворумі 2/3 членів Загальних Зборів.
4.5. У разі необхідності Секретаріатом Спілки скликається конференція. Конференція наділена повноваженнями Загальних Зборів та скликається за принципом: 1 представник від 10 членів філії‚ але не менш 1 представника від філії. Секретаріат Спілки зобов`язаний у 2-тижневий термін до початку конференції довести до відома місцевих філій Спілки пропонований порядок денний конференції‚ місце проведення та квоту. 
4.6. Президент Спілки обирається Загальними Зборами на термін один рік. Порядок обрання визначається Загальними зборами. 
4.7. Президент здійснює:

4.8. Керівним органом в період між Загальними Зборами є Секретаріат‚ який обирається Загальними Зборами на один рік. Положення про Секретаріат затверджується Загальними Зборами.
4.9. Секретаріат безпосередньо підпорядкований Загальним Зборам та підзвітний Президенту. Структура та склад Секретаріату визначається Загальними Зборами. Члени Секретаріату несуть відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів. 
4.10. Виконавчий директор:

4.11. Виконавчий директор може бути звільнений з посади за рішенням Загальних Зборів:

4.12. Ревізійна комісія Спілки обирається із членів Спілки Загальними Зборами Спілки в складі голови комісії та двох її членів‚ терміном на один рік.
4.13. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Президент‚ Виконавчий директор та члени Секретаріату. 
4.14. Ревізійна комісія здійснює контроль за всією фінансовою діяльністю Спілки: Ревізійна комісія має право:

4.15. Ревізійна комісія подає на затвердження Загальними Зборами звіти про проведення ревізій та висновки про річні звіти. 
4.16. Порядок формування та діяльності етичної комісії визначається на Загальних Зборах і регулюється Положенням про неї‚ яке затверджується Секретаріатом Спілки.
4.17. Філії‚ що діють в областях України‚ створюються при наявності не менш трьох осіб. В своїй діяльності вони керуються відповідними статутами‚ прийнятими їх керівними органами і затвердженими Загальними Зборами Спілки. Їх статути не повинні суперечити статуту Спілки. Філії можуть набувати статусу юридичної особи та повинні легалізувати свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

5. МАЙНО ТА КОШТИ.

5.1. Спілка має у власності кошти на будь-яке інше майно‚ необхідне для здійснення її статутної діяльності.
5.2. Джерела формування майна та коштів Спілки:

5.3. Джерела видатків:

5.4. Спілка самостійно та вільно розпоряджається належним йому майном‚ при умові‚ що це не суперечить вимогам чинного законодавства та цього суспільства. Спілка‚ створені нею установи та організації‚ зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік‚ статистичну звітність‚ зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах‚ передбачених законодавством.

6. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

6.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Загальними Зборами‚ а між ними - Секретаріатом з подальшим затвердженням на Загальних Зборах.
6.2. Зміни і доповнення до Статуту вважаються прийнятими‚ якщо за них проголосувало 2/3 членів Спілки присутніх на зборах. 
6.3. Про зміни‚ що сталися в статутних документах‚ Спілка повідомляє у 5-денний термін в реєстраційний орган.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ.

7.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації. При реорганізації Спілки усі її права та обов`язки переходять до її правонаступника. Реорганізація Спілки здійснюється відповідно до її Статуту. Реєстрація новоствореного об`єднання здійснюється у порядку‚ встановленому Законом України 'Про об`єднання громадян'. Ліквідація Спілки здійснюється на підставі Статуту або рішення суду. 
7.2. У випадку ліквідації Спілки Загальні Збори утворюють Ліквідаційну комісію‚ яка подає на затвердження Зборів ліквідаційний баланс. Загальні Збори встановлюють порядок і строки проведення ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства. 
7.3. При ліквідації Спілки усе її майно після розрахунків із державою‚ найманими працівниками та кредиторами направляється за рішенням Ліквідаційної комісії на благодійні цілі‚ пов`язані з розвитком психотерапії. Кошти та інше майно Спілки не може перерозподілятися між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі‚ а у випадках‚ передбачених законодавчими актами‚ за рішенням суду спрямовується в доход держави.

'ЗАРЕЄСТРОВАНО' 'ПРИЙНЯТО'
Міністерством юстиції України Загальними зборами 
11 квітня 1996 р. Української Спілки психотерапевтів 
Свідоцтво № 730 Протокол зборів № 1 від 01 вересня 1995 р.
Начальник управління об`єднань громадян 
В.І.Шаргало

Джерело http://usp.inf.ua

Друк